پیشنهادهای شگفت انگیز
(function($) { // console.log($); })( jQuery );